Articles of Association

Antagen vid bolagsstämma den 29 april 2013. 

§ 1     Bolagets firma är New Nordic Healthbrands AB (publ), organisationsnummer 556698-0453. 

§ 2    Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsstämma skal kunna äga rum i Malmö eller Stockholm.

§ 3    Bolaget skall bedriva forskning, utveckling och handel med kosttillskott och läkemedel, samt därmed förenlig verksamhet. 

§ 4     Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 

§ 5     Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

§ 6     Antalet skall utgöra lägst 5.000.000 och högst 20.000.000 stycken. 

§ 7     Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. 

§ 8    Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses. Uppdraget som revisor respektive revisorsuppleant gäller för tiden intill nästa årsstämma. 

§ 9     Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället kallelse ske genom annonsering i Dagens Industri. Övriga meddelanden till aktieägarna skall också ske genom annonsering enligt ovan eller genom brev med posten. 

§ 10    Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

§ 11    Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsåret utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma. 
    1. Val av ordförande vid stämman. 
    2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
    3. Godkännande av dagordning. 
    4. Val av en eller två protokolljusterare. 
    5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
    6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse. 
    7. Beslut
        (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
        (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
        (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer. 
    8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter. 
    9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvorden. 
    10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter. 
    11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 12    För att delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl. 16.00. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Copyright © 2020 UAB New Nordic